TOURNAMENT VIDEOS

Kata "Fuji - No - Kai"                                Kata "Papuren"
                           
                              North Carolina Nationals
                                             July 31, 2021

Kata "Fuji - No - Kai"                                Kata "Papuren"

                              Norfolk Va Tournament
                                  September 18, 2021

Kata "Fuji - No - Kai"                                  Kata "Papuren"

    2022 World Cup Open Martial Arts Championship
                                      January 16, 2022

Kata "Fuji - No - Kai"                                 Kata "Papuren"

                       Valentine's Classic North Carolina
                                       February 26, 2022

Kata "Fuji - No - Kai"               

                  

Kata "Papuren"

The Battle of the 7 Cities
June 4, 2022

Tournament Videos Coming Soon